wtorek, 16 czerwca 2009

Związanie ofertą

Zob. Internetowy Informator Prawny

ZNACZENIE POJĘCIA "ZWIĄZANIE OFERTĄ", TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ORAZ MOŻLIWOŚĆ I KONSEKWENCJE JEGO PRZEDŁUŻENIA (art.85).

Związanie ofertą oznacza, iż wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich zapisów wynikających z treści oferty przez cały z góry określony okres.

Czas w jakim wykonawcy są związani ofertą określa zamawiający w specyfikacji.

Ustawa wskazuje terminy maksymalne:

 • 30 dni – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty bazowe;
 • 90 dni – jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych przekracza 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro;
 • 60 dni – jeżeli wartość zamówienia jest inna.

  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

  Przedłużenie terminu związania ofertą:

 • możliwe tylko 1 raz w toku postępowania.
 • na max. 60 dni.
 • na wniosek zamawiającego skierowany do wszystkich wykonawców.
 • wniosek musi być złożony co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą.
 • wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
 • Przedłużanie z błahych powodów = podst. protestu.
 • uzasadnienie musi znaleźć się w protokole postępowania.

  Zgoda wykonawcy musi nastąpić jednocześnie z przedłużeniem ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

  Brak zgody wykonawcy = wykluczeniem go z postępowania.

  W przypadku terminów związania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pr. zamówień publicznych konstytuuje samoistną podstawę dla określenia początku terminu związania ofertą, wskazując, iż bieg tego terminu zaczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, co oznacza, że rozpoczyna się on w tej samej chwili, a dzień składania ofert wlicza się do okresu związania ofertą. Nie znajduje więc w tym przypadku zastosowania art. 111 § 2 k.c. Stosuje się natomiast wszystkie pozostałe reguły dot. obliczania terminów określone w kodeksie cywilnym. W szczególności znajdą zastosowanie: art. 111 § 1 k.c. wskazujący, iż termin oznaczony w dniach kończy się ostatniego dnia, oraz art. 115 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, jeśli koniec terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

  Zob. Zamówienia Publiczne na Forum
  Zob. Urząd Zamówień Publicznych

  Linki sponsorowane

  RADCA PRAWNY
  Obsługa prawna firm

  tel. 503-300-503
  www.matysiak-radcaprawny.pl