wtorek, 16 czerwca 2009

Związanie ofertą

Zob. Internetowy Informator Prawny

ZNACZENIE POJĘCIA "ZWIĄZANIE OFERTĄ", TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ORAZ MOŻLIWOŚĆ I KONSEKWENCJE JEGO PRZEDŁUŻENIA (art.85).

Związanie ofertą oznacza, iż wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich zapisów wynikających z treści oferty przez cały z góry określony okres.

Czas w jakim wykonawcy są związani ofertą określa zamawiający w specyfikacji.

Ustawa wskazuje terminy maksymalne:

 • 30 dni – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty bazowe;
 • 90 dni – jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych przekracza 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro;
 • 60 dni – jeżeli wartość zamówienia jest inna.

  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

  Przedłużenie terminu związania ofertą:

 • możliwe tylko 1 raz w toku postępowania.
 • na max. 60 dni.
 • na wniosek zamawiającego skierowany do wszystkich wykonawców.
 • wniosek musi być złożony co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą.
 • wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
 • Przedłużanie z błahych powodów = podst. protestu.
 • uzasadnienie musi znaleźć się w protokole postępowania.

  Zgoda wykonawcy musi nastąpić jednocześnie z przedłużeniem ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

  Brak zgody wykonawcy = wykluczeniem go z postępowania.

  W przypadku terminów związania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pr. zamówień publicznych konstytuuje samoistną podstawę dla określenia początku terminu związania ofertą, wskazując, iż bieg tego terminu zaczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, co oznacza, że rozpoczyna się on w tej samej chwili, a dzień składania ofert wlicza się do okresu związania ofertą. Nie znajduje więc w tym przypadku zastosowania art. 111 § 2 k.c. Stosuje się natomiast wszystkie pozostałe reguły dot. obliczania terminów określone w kodeksie cywilnym. W szczególności znajdą zastosowanie: art. 111 § 1 k.c. wskazujący, iż termin oznaczony w dniach kończy się ostatniego dnia, oraz art. 115 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, jeśli koniec terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

  Zob. Zamówienia Publiczne na Forum
  Zob. Urząd Zamówień Publicznych

  Linki sponsorowane

  RADCA PRAWNY
  Obsługa prawna firm

  tel. 503-300-503
  www.matysiak-radcaprawny.pl

Zapytanie o cenę

Zob. Internetowy Informator Prawny

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ (PODSTAWOWE CECHY TEJ PROCEDURY ORAZ OKOLICZNOŚCI POZWALAJĄCE NA JEJ ZASTOSOWANIE).

Zapytanie o cenę = tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 5.

Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła specyfikację istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty.

Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się żadnych negocjacji w sprawie ceny. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

Przesłanka zastosowania trybu zapytania o cenę:

W tym trybie można udzielić zamówienia jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. (odpowiednio dla poszczególnych zamówień równowartość w złotych 137.000 euro, 211.000 euro, 422.000 euro).

Nie można tego trybu stosować, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.

Możliwość stosowania tego trybu tylko dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych, gdyż dyrektywy unijne nie przewidują tego rodzaju trybu.

W trybie tym nie można żądać wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zapytanie o cenę jest najprostszym konkurencyjnym trybem udzielenia zamówienia publicznego. Otrzymanie odpowiedzi zawierającej cenę jest równoznaczne z otrzymaniem oferty. Cena stanowi jedyne kryterium oceny ofert.

Wykonawca składa ofertę wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, również te dokumenty.

W przypadku otrzymania 2 lub więcej ofert o tej samej cenie zamawiający wzywa wykonawców, którzy je złożyli do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez zamawiającego. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach. W przypadku, gdy złożono oferty dodatkowe z taką samą ceną zamawiający unieważnia postępowanie.

Zamawiający może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielić zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, jeżeli otrzyma co najmniej 2 oferty
nie podlegające odrzuceniu. W przeciwnym razie postępowanie powinno zostać przez zamawiającego unieważnione.

Zob. Zamówienia Publiczne na Forum

Zob. Urząd Zamówień Publicznych

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl


Jawność dokumentów

Zob. Internetowy Informator Prawny

ZAKRES JAWNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACH ZW. Z POSTĘP. O ZAMÓWIENIE PUBL.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w Ustawie (art.8).

Ustawa daje podstawy do ubiegania się o udostępnienie informacji związanych z postępowaniem. Jednocześnie przepis art. 8 oznacza pr. do wyciągania konsekwencji wobec osób naruszających zasadę jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne. Konsekwencje te mogą być wyciągane na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, jeżeli zamawiający podlega przepisom tej ustawy.

Wobec czynności zamawiającego naruszających zasadę jawności można wnieść środki odwoławcze przewidziane przepisami o zamówieniach publicznych.

W trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, a oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

Obowiązek sporządzania protokołu postępowania jest jednym z przejawów zasady jawności zamówień publicznych

Ograniczeniem w zakresie jawności jest możliwość zastrzeżenia przez wykonawcę (nie później niż w terminie składania ofert) że nie mogą być udostępniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Prawo zamówień publicznych nie zezwala jednak wykonawcy na zastrzeżenie informacji, które są odczytywane podczas otwarcia oferty, to jest: nazwa i adres wykonawcy, cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzega w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, oferta taka podlega odrzuceniu jako niezgodna z ustawą. Odrzuceniu powinna podlegać w szczególności oferta, w której wszystkie informacje zostały uznane przez wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

W celu zapewnienia dostępu do informacji i dokumentów zebranych w trakcie trwania postępowania rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przewiduje, iż zamawiający umożliwia w swojej siedzibie sporządzanie kserokopii lub odpisów z protokołu wraz z załącznikami. Ponadto na wniosek wykonawcy zamawiający zobowiązany jest przesłać kopię protokołu.

Prawo zamówień publicznych przewiduje jawność umów w sprawach zamówień publicznych, przy czym udostępnienie tych umów odbywa się na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

Zob. Zamówienia Publiczne na Forum

Zob. Urząd Zamówień Publicznych

Linki sponsorowane


RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl

 


  

Zabezpieczenie

Zob. Internetowy Informator Prawny

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIA

Wartość zam. poniżej kwot bazowych = zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia.

Wartość zam. powyżej kwot bazowych = zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia.

FORMA

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu;
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 3. gwarancjach bankowych;
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

 6. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
 7. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
 8. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

  Katalog form zabezpieczenia jest zamknięty, a więc wniesienie zabezpieczenia w formie nieprzewidzianej w tym przepisie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z ustawą lub z treścią siwz.

  WYSOKOŚĆ

  Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2 % do 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.

  Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.

  SPOSÓB WNOSZENIA

  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  PRZECHOWYWANIE

  Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zwrot tego zabezpieczenia następuje wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego po odliczeniu kosztów prowadzenia rachunku i dokonania przelewu dla wykonawcy.

  ZWROT

  Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

  Zob. Zamówienia Publiczne na Forum

  Zob. Urząd Zamówień Publicznych

  Linki sponsorowane


  RADCA PRAWNY
  Obsługa prawna firm

  tel. 503-300-503
  www.matysiak-radcaprawny.pl

   


    

Z wolnej ręki

Zob. Internetowy Informator Prawny

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Z WOLNEJ RĘKI.

Zamówienie z wolnej ręki = tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z 1 wykonawcą.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty bazowe zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki wymaga zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu. Zawiadomienia nie stosuje się w przypadku zamówień, które mogą być świadczone przez jednego wykonawcę:

- z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, których przedmiotem są:

 1. dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej,
 2. dostawy energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej,
 3. dostawy gazu z sieci gazowej,
 4. dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 5. powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm.5),
 6. usługi przesyłowe energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych,

  a także zamówień udzielanych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego oraz pkt 8 i 9.

  Jest to jedyny niekonkurencyjny tryb udzielenia zamówienia publicznego. Nie dochodzi w nim do porównywania ofert i wyboru najkorzystniejszej z nich.

  Zamawiający kierując się zasadą racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, wybiera wykonawcę, z którym będą prowadzone negocjacje. Umowa jest zawierana w drodze negocjacji czyli po dojściu do porozumienia co do wszystkich postanowień będących przedmiotem negocjacji.

  Wykonawca nie ma obowiązku składania oferty, ale jeżeli taka zostanie złożona może być traktowana jako element negocjacji.

  Najpóźniej z zawarciem umowy wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, również dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

  Przesłanki: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  1)    dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę:

  a)    z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,

  b)    z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,

  c)    w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;

  2)    przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej;

  3)    ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia;

  4)    w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;

  5)    w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

  a)    z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

  b)    wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;

  6)    w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dot. przedmiotu zamówienia w niej określonego;

  7)    w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dot. przedmiotu zamówienia w niej określonego;

  8)    możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym;

  9)    zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

  10)    zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

  Zob. Zamówienia Publiczne na Forum

  Linki sponsorowane


  RADCA PRAWNY
  Obsługa prawna firm

  tel. 503-300-503
  www.matysiak-radcaprawny.pl


   

Opis przedmiotu

Zob. Internetowy Informator Prawny

WYMOGI ORAZ SPOSÓB OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘP. O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w sposób: jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny"

INSTRUMENTY PEŁNEGO I WYCZERPUJACEGO OPISU

 • Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą:
 • cech technicznych i jakościowych,
 • z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
 • W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności:
 • europejskie aprobaty techniczne;
 • wspólne specyfikacje techniczne;
 • normy międzynarodowe;
 • inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.
 • W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów uwzględnia się w kolejności:
 • Polskie Normy;
 • polskie aprobaty techniczne;
 • polskie specyfikacje techniczne.
 • Zamawiający może odstąpić od opisywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem powyższych zasad jeżeli zapewni dokładny opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych. Wymagania te mogą obejmować opis oddziaływania na środowisko.
 • Zakazane jest określanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby wskazywać na konkretny wyrób lub konkretnego wykonawcę np. poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.
 • Zachowaniu uczciwej konkurencji służyć ma stosowanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych.
 • W przypadku robót budowlanych zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą:
 • dokumentacji projektowej
 • oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.
 • Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

  ŹRÓDŁA NAZW I KODÓW

  Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we wspólnym słowniku zamówień: system klasyfikacji produktów, usług i robót bud. stworzony na potrzeby zamówień publicznych; składa się ze:

 • słownik głównego
 • słownika uzupełniającego.

  Zob. Zamówienia Publiczne na Forum

  Zob. Urząd Zamówień Publicznych

  Linki sponsorowane

  RADCA PRAWNY
  Obsługa prawna firm

  tel. 503-300-503
  www.matysiak-radcaprawny.pl


    

Wyłączenia stosowania ustawy

Zob. Internetowy Informator Prawny

WYŁĄCZENIA W STOSOWANIU PRZEPISÓW USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH (PEŁNE I OGRANICZONE)

PEŁNE WYŁACZENIE:

Przepis wprowadza wyjątki od zasady powszechności zamówień publicznych. Wyłączenie ma charakter przedmiotowy i określa rodzaje zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy np.:

 1. zamówień udzielanych na podstawie procedury organizacji międzynarodowej, jeżeli zamówienie ma być finansowane z udziałem środków, których przyznanie jest uzależnione od zastosowania procedur odmiennych niż określone w ustawie,
 2. zamówień NBP związanych m.in.: z obrotem papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, obsługą zarządzania długiem krajowym i zadłużeniem zagranicznym, emisją znaków pieniężnych i gospodarką tymi znakami; gromadzeniem rezerw dewizowych i zarządzaniem tymi rezerwami, gromadzeniem złota i metali szlachetnych,    prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych rozliczeń pieniężnych,
 3. usług arbitrażowych lub pojednawczych, usług NBP ,usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych z wyjątkiem usług w całości opłacanych przez zamawiającego, zamawianych w celu prowadzenia jego własnej działalności, których rezultaty stanowią wyłącznie jego własność,
 4. dostawy i usługi do których stosuje się art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, (dot. uzbrojenia ,ale nie mogące wpływać na konkurencje w odniesieniu do produktów przeznaczonych również dla innych celów niż wojskowe)
 5. nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji przez nadawców radiowych lub telewizyjnych,
 6. zakup czasu antenowego,
 7. nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu,
 8. usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału,
 9. umów z zakresu pr. pracy;
 10. zamówień objętych tajemnicą państwową zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych albo jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa;
 11. zamówień i konkursów o wartości nie przekraczającej szacunkowej równowartości w złotych 6.000 Euro.

  ORANICZONE WYŁĄCZENIE:

  Polega na tym, że stosowanie niektórych przepisów ustawy do enumeratywnie wyliczonych rodzajów usług – jest wyłączone:

 12. w zakresie ochrony osób i mienia, z wyjątkiem związanych z konwojowaniem pieniędzy i kosztowności,
 13. socjalne,
 14. hotelarskie lub restauracyjne,
 15. transportu kolejowego,
 16. transportu morskiego lub żeglugi śródlądowej,
 17. prawnicze,
 18. rekrutacji lub pozyskiwania personelu,
 19. szkoleniowe lub edukacyjne,
 20. zdrowotne,
 21. w zakresie kultury, sportu lub rekreacji, z wyjątkiem usług kablowej sieci radiowej i telewizyjnej,
 22. detektywistyczne,
 23. związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej

  Zamawiający może nie stosować przepisów ustawy dot.:

 • terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert,
 • wadium,
 • zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy
 • oraz innych niż dot. wartości zamówienia przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę, licytacji elektronicznej , a dla zamówień określonych w pkt. 3-12 przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki oraz obowiązku informowania w tych przypadkach trybu przez Prezesa UZP.

  ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU PUBLIKACJI:

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy dot. obowiązku publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, terminów składania ofert, ofert wstępnych i ofert orientacyjnych oraz przepisów ustawy dot. odwołań i skarg.
 2. W przypadku zamówienia, o którym mowa w ust. 1, ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu umowy zamawiający zamieszcza na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych oraz na własnej stronie internetowej, a jeżeli takiej nie posiada, umieszcza w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym, wskazując odpowiednio przedmiot zamówienia, kryteria oceny ofert, a także termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i składania ofert oraz uzasadnienie wyboru wykonawcy, któremu udzielono zamówienia.
 3. W przypadku zamówień, o których mowa w ust. 1, ustalone przez zamawiającego terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i terminy składania ofert, ofert wstępnych lub ofert orientacyjnych nie mogą być krótsze niż 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych albo od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert, ofert wstępnych lub ofert orientacyjnych, jeżeli z przepisów ustawy wynika obowiązek wyznaczenia terminów dłuższych niż 7 dni.

  Zob. Zamówienia Publiczne na Forum

  Linki sponsorowane


  RADCA PRAWNY
  Obsługa prawna firm

  tel. 503-300-503
  www.matysiak-radcaprawny.pl