wtorek, 16 czerwca 2009

Prezes Urzędu

Zob. Internetowy Informator Prawny

STATUS, KOMPETENCJE PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ TRYB I ZAKRES JEGO INGERENCJI W POSTĘPOWANIACH O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, CHARAKTER PODEJMOWANYCH DEC.

STATUS PREZESA UZP

 • jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych, powoływany, nadzorowany i odwoływany przez Premiera spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego.
 • organem doradczo - opiniodawczym Prezesa Urzędu jest Rada Zamówień Publicznych. Członków Rady powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów (10–15 osób) spośród kandydatów zgłoszonych m. in. przez kluby parlamentarne, ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego oraz ogólnokrajowe organizacje przedsiębiorców.

  KOMPETENCJE

  1)    opracowuje projekty aktów normatywnych dot. zamówień;

  2)    podejmuje rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawą;

  3)     wydaje w formie elektronicznej Biuletyn Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą;

  4)    (uchylony);

  5)     prowadzi i ogłasza na stronie internetowej Urzędu listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej;

  6)    zapewnia funkcjonowanie systemu środków ochrony prawnej;

  7)    opracowuje programy szkoleń, organizuje oraz inspiruje szkolenia z zakresu zamówień;

  8)    przygotowuje i upowszechnia przykładowe kryteria oceny merytorycznego poziomu szkoleń;

  9)    (uchylony);

  10)    upowszechnia przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych,     regulaminów     oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień;

  11)    czuwa nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień, w szczególności dokonuje kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą;

  12)    upowszechnia zasady etyki zawodowej osób wykonujących zadania w systemie zamówień;

  13)     dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności     upowszechnia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, sądów oraz Trybunału     Konstytucyjnego dot. zamówień;

  14)    prowadzi współpracę międzynarodową w sprawach związanych z zamówieniami;

  15)    dokonuje analiz funkcjonowania systemu zamówień;

  16)    opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów oraz Komisji Europejskiej roczne     sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień;

  17)     przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczną informację o działaniu Krajowej Izby Odwoławczej, uwzględniającą problemy wynikające z rzecznictwa;

  18)     zgłasza kandydatów na Prezesa i wiceprezesa Krajowej Izby Odwoławczej;

  19)    zgłasza wniosek o powołanie rzecznika dyscyplinarnego Krajowej Izby     Odwoławczej;

  20)     prowadzi działania związane z informatyzacją systemu zamówień publicznych.

  INGERENCJA PREZESA W POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Prezes Urzędu przeprowadza (w siedzibie Urzędu) kontrolę udzielania zamówień, celem której jest sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy.

  Kontrolę, tą przeprowadza się także na wniosek instytucji zarządzającej, o której mowa w przepisach o Narodowym Planie Rozwoju, w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  Wszczęcie kontroli następuje przez doręczenie zamawiającemu żądania przekazania kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego, z uwzględnieniem kwestii związanych z kontrolą uprzednią w przypadku dostaw lub usług pow. 10 mln euro)

  Prezes Urzędu w ramach kontroli może:

  a)    żądać od kierownika zamawiającego niezwłocznego przekazania kopii dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia potwierdzonych za zgodność z     oryginałem przez kierownika zamawiającego.

  b)    żądać od kierownika zamawiającego oraz od pracowników zamawiającego udzielenia,     w terminie przez niego wyznaczonym, pisemnych wyjaśnień w sprawach dot.     przedmiotu kontroli.

  c)    zasięgnąć w razie konieczności opinii biegłych.

  Prezes Urzędu może również przeprowadzać kontrolę udzielanych zamówień przed zawarciem umowy (kontrola uprzednia).

  Prezes Urzędu obligatoryjnie przeprowadza kontrolę uprzednią, jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej dla:

  1)    robót budowlanych - jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro;

  2)    dostaw lub usług - jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10.000.000 euro.

      (W tym przypadku, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a jeżeli wniesiono protest na wybór najkorzystniejszej oferty po ostatecznym rozstrzygnięciu     protestu, a przed zawarciem umowy, zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu kopie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego, w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej. W przypadku udzielania zamówienia w częściach, jeżeli wartość poszczególnych części zamówienia jest mniejsza Prezes Urzędu może odstąpić od przeprowadzenia kontroli uprzedniej, informując o tym zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu kopii dokumentacji.)

  Zakończeniem kontroli uprzedniej jest doręczenie zaleceń pokontrolnych lub informacji o wyniku kontroli wskazujących na:

  1)    obowiązek unieważnienia postępowania z uwagi na stwierdzenie naruszeń z art. 146;

  2)    obowiązek usunięcia stwierdzonych naruszeń;

  3)    brak naruszeń albo stwierdzenie naruszeń, które nie miały wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

  Prezes Urzędu może przeprowadzić kontrolę udzielonego zamówienia w terminie 4 lat od dnia jego udzielenia (kontrola następcza).

  W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy Prezes Urzędu może:

  1)    zawiadomić właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych lub wystąpić z wnioskiem o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do właściwej komisji orzekającej;

  2)    nałożyć karę pieniężną, o której mowa w dziale VII;

  3)    wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy w całości lub w części.

  Zob. Zamówienia Publiczne na Forum

  Linki sponsorowane


  RADCA PRAWNY
  Obsługa prawna firm

  tel. 503-300-503
  www.matysiak-radcaprawny.pl