wtorek, 16 czerwca 2009

Umowa o wykonanie zamówienia

Zob. Internetowy Informator Prawny

PODSTAWOWE CECHY UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (RÓŻNICE W STOSUNKU DO UMÓW ZAWIERANYCH W OBROCIE POWSZECHNYM).

Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest umową:

 • odpłatną,
 • zawierana między zamawiającym a wykonawcą,
 • której przedmiotem jest dostawa, usługa lub roboty budowlane.

  Cechy charakterystyczne umowy w sprawie zamówienia publicznego:

 1. strony umowy – zamawiający i wykonawca.
 2. forma pisemna - pod rygorem nieważności, chyba że przepisy szczególne wymagają formy szczególnej (np. formy aktu notarialnego)
 3. jawność - stosownie do ustawy o dostępie do informacji publicznej, z której wynika, że dostęp do informacji ma każda osoba bez konieczności wykazywania się interesem prawnym lub faktycznym w uzyskaniu tej informacji
 4. zakaz zmian umowy w stosunku do treści oferty - chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego,
 5. przedmiot umowy – tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w ofercie i treścią specyfikacji:
 • dostawa;
 • usługa ;
 • roboty budowlane.
 1. odpłatność, odpłatnością może być pr. eksploatacji obiektu budowlanego (przy koncesji na roboty budowlane) , odpłatnymi są także umowy barterowe,
 2. termin
 • umowę zawiera się na czas oznaczony (z pewnymi wyjątkami),
 • dopuszczalne jest zawarcie umowy na czas nieoznaczony w przypadku – dostawy wody za pomocą sieci lub odprowadzanie ścieków do sieci wodno - kanalizacyjnej, energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej, gazu z sieci gazowej, ciepła z sieci ciepłowniczej, licencji na oprogramowanie komputerowe),
 • w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych zamawiający może zawrzeć umowę na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty,
 • jeżeli wartość zamówienia w przedmiocie świadczeń okresowych lub ciągłych jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający ma obowiązek zawiadomienia Prezesa UZP o zamiarze zawarcia takiej umowy w terminie 3 dni od dnia wszczęcia takiego postępowania wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
 • Zawiadomienia Prezesa UZP nie stosuje się w przypadku umów: kredytu, pożyczki, koncesji oraz rachunku bankowego i ubezpieczenia, w tych 2 ostatnich przypadkach jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat
 1. szczególne pr. odstąpienia od umowy przez zamawiającego, w przypadku, gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wskazanych wyżej okolicznościach.

  Umowa jest nieważna z zastrzeżeniem odrębnych przepisów w następujących przypadkach:

 2. ogłoszenie o zamówieniu nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych albo opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, chyba że z przepisów ustawy nie wynika taki obowiązek;
 3. zamawiający udzielił zamówienia bez uzyskania wymaganej dec. administracyjnej, w szczególności zawarł umowę bez wymaganej zgody przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu;
 4. zamawiający zawarł umowę przed zakończeniem kontroli, o której mowa w art. 167;
 5. zamawiający zawarł umowę przed upływem terminu do wszczęcia kontroli, o której mowa w art. 167;
 6. zamawiający dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem ustawy;
 7. w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów określonych w ustawie, które miało wpływ na wynik tego postępowania,
 8. zamawiający zawarł umowę przed upływem 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Umowa o zamówienie publiczne jest także nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w siwz.

  Zamawiający może żądać, a przy przekroczeniu określonych progów wartości zamówienia żąda, od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

  Do umów w sprawie zamówienia publicznego stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

  Podstawowymi cechami odróżniającymi umowy w sprawie zamówienia publicznego od umów zawieranych w obrocie powszechnym bez rygoru zamówień publicznych są wskazane wyżej zasady zmiany umowy, odstępowania od umowy oraz jej zawierania i terminu, na jaki może zostać zawarta, ale także sposób określenia przedmiotu umowy, stron, jawność, przesłanki nieważności.

  Zob. Zamówienia Publiczne na Forum

  Linki sponsorowane


  RADCA PRAWNY
  Obsługa prawna firm

  tel. 503-300-503
  www.matysiak-radcaprawny.pl